Article

Onwettige escalatieprocedure beperkt rol architect binnen ontwerp Lange Wapper

BAVO


2009, administrator

De architecten Laurent Ney, Chris Poulissen, Paul Robbrecht en Marleen Goethals hebben zich binnen het aannemersconsortium THV Noriant geëngageerd om van de Oosterweelverbinding met Lange Wapper brug een hoogstaande ervaring te maken – zowel voor gebruikers, omwonenden als toeristen.

Het ontwerpproces blijkt echter ernstig gemonopoliseerd en gemanipuleerd door het aannemersconsortium THV Noriant. De genoemde architecten zijn gebonden aan een escalatieprocedure die hen slechts na het doorlopen van verschillende overlegrondes in staat stelt om via een vertegenwoordiger te communiceren met de bouwheer BAM NV. De Orde van Architecten heeft te kennen gegeven dat een dergelijke escalatieprocedure onwettig is en het onderwerp kan zijn van een disciplinair onderzoek.

Bovendien waren de genoemde architecten binnen het ontwerpoverleg met de Vlaams Bouwmeester en de Antwerpse Stadsbouwmeester niet in de mogelijkheid om vrij en zelfstandig te spreken.

Niettemin wekt het aannemersconsortium THV Noriant – al dan niet in samenspraak met bouwheer BAM NV – tot op vandaag de indruk dat de architecten een cruciale rol spelen in de totstandkoming van de Lange Wapper. Hiermee maakt de aannemer misbruik van de goede naam van toparchitecten Laurent Ney, Paul Robbrecht, Chris Poulissen en Marleen Goethals voor private redenen (het binnenhalen van de opdracht) en ten koste van het publieke belang (de belofte van architecturale ‘A-kwaliteit’ voor Antwerpen).

Deze gang van zaken is verontrustend aangezien de Oosterweelverbinding beschouwd wordt als een modelproject voor het activeren van architecten binnen publiekprivate samenwerking (PPS) in functie van het garanderen van architecturale kwaliteit. Het Oosterweeldossier toont echter hoe de rol van de architect binnen dit samenwerkingsmodel vooralsnog beperkt blijft tot een louter instrumentele functie in de aanbestedingsprocedure zonder enige garantie te bieden op het realiseren van de geboden architecturale kwaliteit. Alarmerend is bovendien dat de inspanningen van de Vlaams Bouwmeester en de Antwerpse Stadsbouwmeester niets hebben veranderd aan deze gang van zaken.

BAVO vraagt aan alle Vlaamse architecten, hun beroepsorganisaties en alle betrokken en belanghebbende partijen om hun solidariteit uit te drukken met de architecten Laurent Ney, Paul Robbrecht, Chris Poulissen en Marleen Goethals en hun gecompromitteerde rol in het ontwerp van de Oosterweelverbinding eensluidend af te keuren.

Gideon Boie en Mattthias Pauwels

BAVO
www.bavo.biz

Categories: Architecture

Type: Article

Share: